Речник на символите

Символи за медицинско изделие

Символите на тази страница се използват при етикетиране на медицински изделия в съответствие с ISO 15223, ISO 7000 и други приложими стандарти. Те се използват за предаване на информация за безопасното и ефективно използване на медицински изделия. Тези символи могат да се използват на самото медицинско изделие, на опаковката му или в свързаната с него документация.

Символ Заглавие/Описание
Производител
Обозначава производителя на медицински изделия, както е дефинирано в Директиви на ЕС 90/385/ЕИО, 93/42/ЕИО и 98/97/ЕО.
Упълномощен представител в Европейската общност
Този символ се придружава от името и адреса на упълномощения представител в Европейската общност след символа.
Дата на производство
Обозначава датата, на която е произведено медицинското изделие.
Произведено в държава
Обозначава държавата, в която е произведено медицинското изделие. „CC“ в символа е кодът на държавата съгласно EN 1041+A1.
Дата на изтичане на срока на годност
Обозначава датата, след която медицинското изделие не трябва да се използва.
Партиден код
Обозначава партидния код на производителя, така че партидата да може да се идентифицира.
Каталожен номер
Обозначава каталожния номер на производителя, така че медицинското изделие да може да бъде идентифицирано.
Сериен номер
Обозначава серийния номер на производителя, така че да може да се идентифицира конкретно медицинско изделие.
Знак CE
Обозначава медицинско изделие, отговарящо на стандартите за здраве, безопасност и опазване на околната среда за продукти, продавани в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Маркировката „СЕ“ се намира и на продукти, продавани извън ЕИП, които са произведени във или проектирани за продажба в ЕИП.
Чупливо, да се борави внимателно
Обозначава медицинско изделие, което може да бъде счупено или повредено, ако с него не се борави внимателно.
С тази страна нагоре
Показва правилното изправено положение на транспортния пакет.
Да се пази от слънчева светлина
Обозначава медицинско изделие, което се нуждае от защита от източници на светлина.
Да се пази сухо
Обозначава медицинско изделие, което се нуждае от защита от източници на влага.
Долна граница на температурата
Посочва долната граница на температура, на която медицинското изделие може безопасно да бъде излагано.
Горна граница на температурата
Посочва горната граница на температура, на която медицинското изделие може безопасно да бъде излагано.
Температурни граници
Посочва температурните граници, в които медицинското изделие може безопасно да бъде излагано.
humidity limitation
Ограничение на влагата
Посочва диапазона на влагата, на която може да бъде излагано медицинското изделие.
atmospheric pressure limitation
Ограничение за атмосферно налягане
Посочва диапазона на атмосферното налягане, на което може да бъде излагано медицинското изделие.
recyclable
Подлежи на рециклиране
Обозначава че един елемент може да бъде заменен.
Да не се използва повторно
Обозначава медицинско изделие, предназначено за еднократна употреба или за използване за един пациент по време на една процедура.
Направете справка с инструкциите за употреба
Обозначава необходимостта потребителят да направи справка с инструкциите за употреба.
Внимание
Обозначава необходимостта потребителят да направи справка с инструкциите за употреба за важна предпазна информация, като предупреждения и предпазни мерки, които поради различни причини не могат да бъдат представени на самото медицинско изделие.
contains latex
Съдържа или има наличие на естествен каучук латекс
Обозначава наличието на естествен каучук или сух естествен каучуков латекс като материал в изработката в рамките на медицинското изделие или опаковката му.
one-way valve
Еднопътна клапа
Обозначава медицинско изделие с клапа, която позволява поток само в една посока.
Медицинско изделие
Обозначава, че изделието е медицинско изделие.
Горещи повърхности
Обозначава наличие на горещи повърхности. Да не се докосва без защита.
use personal protective equipment
Използвайте лични предпазни средства
Обозначава използването на лични предпазни средства, когато и където е необходимо.
Наличие на корозивно химическо вещество
Обозначава наличие на корозивно химическо вещество.
oxidizing chemical present
Наличие на окислително химическо вещество
Обозначава наличие на окислително химическо вещество.
toxic chemical present
Наличие на токсично химическо вещество
Обозначава наличие на токсично химическо вещество.
high voltage hazard
Опасност от високо напрежение
Обозначава опасност поради високо напрежение.
Вкл./Изкл.
Обозначава включено и/или изключено.
Променлив ток
Обозначава променлив ток.
Символ WEEE
Обозначава, че изделието или компонентът не могат да бъдат рециклирани.
RCM
RCM
Обозначава съответствие с приложимите регулаторни разпоредби на ACMA.
TUV
Обозначава съответствие на техническите продукти на частните организации TUV с изискванията на OSHA. US обозначава спазването на изискванията на САЩ, а C обозначава спазването на изискванията на Канада.
USB port
Конекторен порт за универсална серийна шина
Обозначава конекторен порт за универсална серийна шина.
excepted quantity
Изключено количество
Обозначава изключено количество в кутия за доставка.
limited quantity
Ограничено количество
Обозначава ограничено количество в кутия за доставка.
emits laser radiation
Излъчва лазерно лъчение
Обозначава, че излъчва лазерно лъчение. Да се избягва пряко излагане.
warning
Предупреждение
Обозначава предупреждения.
Caution
Внимание
Обозначава предпазни мерки.
electric shock hazard
Опасност от токов удар
Обозначава опасност от токов удар.
ultraviolet light hazard
Опасност от ултравиолетова светлина
Обозначава опасност от ултравиолетова светлина. Да се избягва пряко излагане.
direct current
Постоянен ток
Обозначава постоянен ток.
indoor use only
Само за употреба на закрито
Обозначава употреба само на закрито.
Запалимо
Обозначава, че съдържанието е запалимо.
magnetic field
Магнитно поле
Обозначава, че съществува магнитно поле и може да пречи на функцията на имплантиран пейсмейкър.
pinch point
Място на защипване
Обозначава област вътре, която може да защипе ръцете или пръстите ви.
consult sds
Направете справка с информационния лист за безопасност
За повече информация направете справка с информационния лист за безопасност (ИЛБ).