Slovníček symbolů

Symboly zdravotnických prostředků

Symboly na této stránce se používají při označování zdravotnických prostředků v souladu s normami ISO 15223, ISO 7000 a dalšími příslušnými normami. Používají se k předávání informací o bezpečném a účinném používání zdravotnických prostředků. Tyto symboly mohou být použity na samotném zdravotnickém prostředku, na jeho obalu nebo v související dokumentaci.

Symbol Název/Popis
Výrobce
Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je definován ve směrnicích EU 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/97/ES.
Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství
K tomuto symbolu (vedle něj) se připojí jméno a adresa zplnomocněného zástupce v Evropském společenství.
Datum výroby
Označuje datum, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.
Vyrobeno v zemi
Označuje zemi, kde byl zdravotnický prostředek vyroben. „CC“ v symbolu je kód země podle normy EN 1041+A1.
Doba použitelnosti
Označuje datum, po kterém nemá být zdravotnický prostředek používán.
Číslo šarže
Označuje číslo šarže výrobce, aby bylo možné identifikovat šarži nebo dávku.
Katalogové číslo
Označuje katalogové číslo výrobce, aby bylo možné identifikovat zdravotnický prostředek.
Sériové číslo
Označuje sériové číslo výrobce, aby bylo možné identifikovat konkrétní zdravotnický prostředek.
Označení CE
Označuje zdravotnický prostředek, který vyhovuje zdravotním, bezpečnostním a ekologickým normám pro výrobky prodávané v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Označení CE se také nachází na výrobcích prodávaných mimo EHP, které jsou vyrobeny nebo určené k prodeji v EHP.
Křehké, zacházejte opatrně
Označuje zdravotnický prostředek, který může být rozbit nebo poškozen, pokud se s ním nezachází opatrně.
Touto stranou nahoru
Touto stranou nahoru
Chraňte před slunečním světlem
Označuje zdravotnický prostředek, který potřebuje ochranu před zdroji světla.
Uchovávejte v suchu
Označuje zdravotnický prostředek, který potřebuje ochranu před vlhkostí.
Dolní mez teploty
Označuje dolní mez teploty, které může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.
Horní mez teploty
Označuje horní mez teploty, které může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.
Teplotní limit
Označuje limity teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.
humidity limitation
Omezení vlhkosti
Označuje rozsah vlhkosti, které může být zdravotnický prostředek vystaven.
atmospheric pressure limitation
Meze atmosférického tlaku
Označuje rozmezí atmosférického tlaku, kterému může být zdravotnický prostředek vystaven.
recyclable
Recyklovatelný
Označuje, že položka může být vyměněna.
Nepoužívejte opakovaně
Označuje zdravotnický prostředek, který je zamýšlen na jedno použití nebo na použití na jednom pacientovi během jednoho zákroku.
Seznamte se s návodem k použití
Označuje, že je nutné, aby si uživatel prostudoval návod k použití.
Upozornění
Označuje, že je nutné, aby si uživatel prostudoval návod k použití kvůli důležitým výstražným informacím, jako jsou varování a bezpečnostní opatření, která nemohou být z různých důvodů uvedena na samotném zdravotnickém prostředku.
contains latex
Obsahuje latex z přírodního kaučuku
Označuje přítomnost přírodního kaučuku nebo suchého latexu přírodního kaučuku jako konstrukčního materiálu ve zdravotnickém prostředku nebo v balení zdravotnického prostředku.
one-way valve
Jednocestný ventil
Označuje zdravotnický prostředek s ventilem, který umožňuje průtok pouze jedním směrem.
Zdravotnický prostředek
Označuje, že prostředek je zdravotnický prostředek.
Horké povrchy
Označuje přítomnost horkých povrchů. Nedotýkejte se bez ochrany.
use personal protective equipment
Použít osobní ochranné pomůcky
Označuje použití osobních ochranných prostředků v případě potřeby.
Přítomnost korozivní chemikálie
Označuje přítomnost korozivní chemikálie.
oxidizing chemical present
Přítomnost oxidační chemikálie
Označuje přítomnost oxidační chemikálie.
toxic chemical present
Přítomnost toxické chemikálie
Označuje přítomnost toxické chemikálie.
high voltage hazard
Nebezpečí vysokého napětí
Označuje nebezpečí v důsledku vysokého napětí.
Vypínač Zapnuto/vypnuto
Označuje zapnutý nebo vypnutý stav.
Střídavý proud
Označuje střídavý proud.
Symbol WEEE
Označuje, že prostředek nebo jeho součást nelze recyklovat.
RCM
RCM
Označuje dodržování platných regulačních opatření ACMA.
TUV
Označuje soulad technických produktů soukromých organizací TUV s požadavky OSHA. US označuje shodu s požadavky USA a C označuje shodu s kanadskými požadavky.
USB port
Univerzální konektor sériové sběrnice
Označuje univerzální konektor sériové sběrnice.
excepted quantity
Vyňaté množství
Označuje vyňaté množství v přepravní krabici.
limited quantity
Omezené množství
Označuje omezené množství v přepravní krabici.
emits laser radiation
Vyzařuje laserové záření
Označuje, že vyzařuje laserové záření. Vyvarujte se přímé expozice.
warning
Varování
Označuje varování.
Caution
Upozornění
Označuje upozornění
electric shock hazard
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
ultraviolet light hazard
Nebezpečí ultrafialového záření
Označuje nebezpečí ultrafialového záření. Vyvarujte se přímé expozice.
direct current
Stejnosměrný proud
Označuje stejnosměrný proud.
indoor use only
Pouze pro vnitřní použití
Označuje omezení pouze na vnitřní použití.
Hořlavé
Označuje, že obsah(y) jsou hořlavé.
magnetic field
Magnetické pole
Označuje přítomnost magnetického pole a může rušit funkci implantovaného kardiostimulátoru.
pinch point
Místo uskřípnutí
Označuje, že místo uvnitř může mít potenciál sevřít ruce nebo prsty.
consult sds
Nahlédněte do bezpečnostního listu
Více informací najdete v bezpečnostním listu (SDS).