Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολα ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Τα σύμβολα σε αυτήν τη σελίδα χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 15223, ISO 7000 και άλλα ισχύοντα πρότυπα. Χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αυτά τα σύμβολα μπορεί να χρησιμοποιούνται επάνω στο ίδιο το προϊόν ή στη συσκευασία του ή στη σχετική τεκμηρίωση.

Σύμβολο Τίτλος/Περιγραφή
Κατασκευαστής
Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στις Οδηγίες της ΕΕ 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και 98/97/ΕΚ.
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αυτό το σύμβολο θα συνοδεύεται από το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακείμενα στο σύμβολο.
Ημερομηνία κατασκευής
Υποδεικνύει την ημερομηνία κατά την οποία κατασκευάστηκε το ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Χώρα κατασκευής
Υποδεικνύει τη χώρα στην οποία κατασκευάστηκε το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Το «CC» στο σύμβολο είναι ο κωδικός χώρας σύμφωνα με το πρότυπο EN 1041+A1.
Ημερομηνία λήξης
Υποδεικνύει την ημερομηνία μετά από την οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Κωδικός παρτίδας
Υποδεικνύει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή επιτρέποντας την αναγνώριση της παρτίδας.
Αριθμός καταλόγου
Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή επιτρέποντας την αναγνώριση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
Σειριακός αριθμός
Υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή επιτρέποντας την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
Σήμανση CE
Υποδεικνύει ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας για προϊόντα που πωλούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η σήμανση CE απαντάται επίσης σε προϊόντα που πωλούνται εκτός του ΕΟΧ τα οποία κατασκευάζονται, ή είναι σχεδιασμένα προς πώληση, στον ΕΟΧ.
Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο μπορεί να σπάσει ή να καταστραφεί εάν ο χειρισμός του δεν γίνει με προσοχή.
Αυτή η πλευρά προς τα πάνω
Υποδεικνύει τη σωστή όρθια θέση της συσκευασίας μεταφοράς.
Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο χρειάζεται προστασία από πηγές φωτός.
Διατηρείτε στεγνό
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο χρειάζεται προστασία από υγρασία.
Κάτω όριο θερμοκρασίας
Υποδεικνύει το κάτω όριο θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Άνω όριο θερμοκρασίας
Υποδεικνύει το άνω όριο θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Όριο θερμοκρασίας
Υποδεικνύει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.
humidity limitation
Περιορισμός υγρασίας
Υποδεικνύει το εύρος υγρασίας στο οποίο μπορεί να εκτεθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.
atmospheric pressure limitation
Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης
Υποδεικνύει το εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης στο οποίο μπορεί να εκτεθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.
recyclable
Ανακυκλώσιμο
Υποδεικνύει ότι ένα είδος μπορεί να ανακυκλωθεί.
Μην επαναχρησιμοποιείτε
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο προορίζεται για μία χρήση ή για χρήση σε έναν και μόνο ασθενή κατά τη διάρκεια μίας και μόνο διαδικασίας.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
Υποδεικνύει την ανάγκη να συμβουλευτεί ο χρήστης τις οδηγίες χρήσης.
Προσοχή
Υποδεικνύει την ανάγκη να συμβουλευτεί ο χρήστης τις οδηγίες χρήσης για σημαντικές προειδοποιητικές πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, οι οποίες δεν μπορούν, για διάφορους λόγους, να παρουσιάζονται επάνω στο ίδιο το ιατροτεχνολογικό προϊόν.
contains latex
Περιέχει ή παρουσία φυσικού ελαστικού λάτεξ
Υποδεικνύει την παρουσία φυσικού ελαστικού ή ξηρού φυσικού ελαστικού λάτεξ ως υλικού κατασκευής εντός του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή της συσκευασίας ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
one-way valve
Μονόδρομη βαλβίδα
Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με βαλβίδα η οποία επιτρέπει τη ροή μόνο προς μία κατεύθυνση.
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Θερμές επιφάνειες
Υποδεικνύει την παρουσία θερμών επιφανειών. Μην αγγίζετε χωρίς προστασία.
use personal protective equipment
Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας
Υποδεικνύει τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας όταν και όπου χρειάζονται.
Παρουσία διαβρωτικής χημικής ουσίας
Υποδεικνύει την παρουσία διαβρωτικής χημικής ουσίας.
oxidizing chemical present
Παρουσία οξειδωτικής χημικής ουσίας
Υποδεικνύει την παρουσία οξειδωτικής χημικής ουσίας.
toxic chemical present
Παρουσία τοξικής χημικής ουσίας
Υποδεικνύει την παρουσία τοξικής χημικής ουσίας.
high voltage hazard
Κίνδυνος από υψηλή τάση
Υποδεικνύει κίνδυνο λόγω υψηλής τάσης.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Υποδεικνύει ενεργοποίηση ή/και απενεργοποίηση.
Εναλλασσόμενο ρεύμα
Υποδεικνύει εναλλασσόμενο ρεύμα.
Σύμβολο ΑΗΗΕ
Υποδεικνύει ότι η συσκευή ή το εξάρτημα δεν μπορεί να ανακυκλωθεί.
RCM
RCM
Υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις ACMA.
TUV
Πιστοποίηση από την TUV η οποία υποδεικνύει τη συμμόρφωση ιδιωτικών οργανισμών τεχνικών προϊόντων με τις απαιτήσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA). Το US υποδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και το C υποδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Καναδά.
USB port
Θύρα συνδέσμου ενιαίου σειριακού διαύλου
Υποδεικνύει θύρα συνδέσμου ενιαίου σειριακού διαύλου.
excepted quantity
Εξαιρούμενη ποσότητα
Υποδεικνύει εξαιρούμενη ποσότητα σε ένα κιβώτιο αποστολής.
limited quantity
Περιορισμένη ποσότητα
Υποδεικνύει περιορισμένη ποσότητα σε ένα κιβώτιο αποστολής.
emits laser radiation
Εκπέμπει ακτινοβολία λέιζερ
Υποδεικνύει ότι εκπέμπει ακτινοβολία λέιζερ. Αποφεύγετε την άμεση έκθεση.
warning
Προειδοποίηση
Υποδεικνύει προειδοποιήσεις.
Caution
Προσοχή
Υποδεικνύει σύσταση προσοχής.
electric shock hazard
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ultraviolet light hazard
Κίνδυνος από υπεριώδες φως
Υποδεικνύει κίνδυνο από υπεριώδες φως. Αποφεύγετε την άμεση έκθεση.
direct current
Συνεχές ρεύμα
Υποδεικνύει συνεχές ρεύμα.
indoor use only
Για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο
Υποδεικνύει χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο.
Εύφλεκτο
Υποδεικνύει ότι το(τα) περιεχόμενο(α) είναι εύφλεκτο(α).
magnetic field
Μαγνητικό πεδίο
Υποδεικνύει την ύπαρξη μαγνητικού πεδίου το οποίο μπορεί να παρεμβληθεί στη λειτουργία εμφυτευμένου βηματοδότη.
pinch point
Σημείο εγκλωβισμού
Υποδεικνύει ότι η περιοχή στο εσωτερικό μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εγκλωβίσει τα χέρια ή τα δάκτυλά σας.
consult sds
Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) για περισσότερες πληροφορίες.