Simbolių žodynas

Medicinos priemonių simboliai

Šiame puslapyje pavaizduoti simboliai naudojami medicinos priemonių etiketėse, vadovaujantis ISO 15223, ISO 7000 ir kitais taikomais standartais. Jais perteikiama informacija apie tai, kaip saugiai ir veiksmingai naudotis medicinos priemonėmis. Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant pačios medicinos priemonės, ant jos pakuotės arba susijusiuose dokumentuose.

Simbolis Pavadinimas/Aprašas
Gamintojas
Nurodomas medicinos priemonės gamintojas, kaip apibrėžta ES direktyvose 90/385/EEB, 93/42/EEB ir 98/97/EB.
Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
Šalia šio simbolio nurodomas įgaliotojo atstovo Europos bendrijoje pavadinimas ir adresas.
Pagaminimo data
Nurodoma medicinos priemonės pagaminimo data.
Pagaminusi valstybė
Nurodoma medicinos priemonę pagaminusi valstybė. Simbolyje nurodytos raidės „CC“ reiškia valstybės kodą pagal EN 1041+A1.
Tinkamumo naudoti data
Nurodoma data, po kurios medicinos priemonės naudoti nebegalima.
Partijos kodas
Nurodomas gamintojo partijos kodas, pagal kurį identifikuojama partija.
Katalogo numeris
Nurodomas gamintojo katalogo numeris, kad medicinos priemonę būtų galima identifikuoti.
Serijos numeris
Nurodomas gamintojo serijos numeris, pagal kurį identifikuojama medicinos priemonė.
CE ženklas
Nurodoma, kad medicinos priemonė atitinka Europos ekonominėje erdvėje (EEE) parduodamiems gaminiams taikomus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos standartus. CE ženklu taip pat pažymėti už EEE ribų parduodami gaminiai, jei jie pagaminti arba skirti parduoti EEE.
Trapus, elkitės atsargiai
Jei elgsitės neatsargiai, kyla pavojus sugadinti ar pažeisti šį priemonę.
Šia puse į viršų
Nurodoma tinkama vertikali transportavimo pakuotės padėtis.
Saugoti nuo saulės šviesos
Nurodoma, kad medicinos priemonę reikia apsaugoti nuo šviesos šaltinių.
Laikyti sausai
Nurodoma, kad medicinos priemones reikia apsaugoti nuo drėgmės.
Apatinė temperatūros riba
Nurodoma žemiausia temperatūra, kuriai esant galima saugiai naudotis medicinos priemone.
Viršutinė temperatūros riba
Nurodoma aukščiausia temperatūra, kuriai esant galima saugiai naudotis medicinos priemone.
Temperatūros ribos
Nurodomos temperatūros, kuriai esant galima saugiai naudotis medicinos priemone, ribos.
humidity limitation
Drėgmės ribos
Nurodoma, kokiai drėgmei esant galima naudotis medicinos priemone.
atmospheric pressure limitation
Atmosferos slėgio ribos
Nurodoma, kokiam atmosferos slėgiui esant galima naudotis medicinos priemone.
recyclable
Perdirbama
Nurodoma, kad prekę galima perdirbti.
Nenaudoti pakartotinai
Nurodoma, kad medicinos priemonė skirta naudoti vieną kartą arba vienam pacientui atliekant vieną procedūrą.
Skaityti naudojimo instrukcijas
Nurodoma, kad naudotojui reikia perskaityti naudojimo instrukcijas.
Perspėjimas
Nurodoma, kad naudotojui reikia perskaityti naudojimo instrukcijas, kuriose pateikiama svarbios įspėjamosios informacijos, pvz., įspėjimų, taip pat išvardijamos atsargumo priemonės, kurių dėl įvairių priežasčių negalima nurodyti ant pačios medicinos priemonės.
contains latex
Sudėtyje yra natūralaus kaučiuko latekso
Nurodoma, kad gaminant medicinos priemonę arba jos pakuotę buvo panaudotos tokios medžiagos kaip natūralus kaučiukas arba sausas natūralaus kaučiuko lateksas.
one-way valve
Vienkryptis vožtuvas
Nurodoma, kad medicinos priemonės vožtuvu srautas vyksta tik viena kryptimi.
Medicinos priemonė
Nurodoma, kad tai medicinos priemonė.
Įkaitę paviršiai
Nurodoma, kad esama įkaitusių paviršių. Be apsaugos priemonių nelieskite.
use personal protective equipment
Naudoti asmenines apsaugos priemones
Nurodoma, kad tam tikru metu ir tam tikroje vietoje reikia naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Yra korozinių cheminių medžiagų
Nurodoma, kad yra korozinių cheminių medžiagų.
oxidizing chemical present
Yra oksiduojančių cheminių medžiagų
Nurodoma, kad yra oksiduojančių cheminių medžiagų.
toxic chemical present
Yra toksiškų cheminių medžiagų
Nurodoma, kad yra toksiškų cheminių medžiagų.
high voltage hazard
Aukštosios įtampos pavojus
Nurodoma, kad esama pavojaus dėl aukštosios įtampos.
Įjungimas / išjungimas
Nurodomas įjungimas ir (arba) išjungimas.
Kintamoji srovė
Nurodoma kintamoji srovė.
EEĮA simbolis
Nurodoma, kad priemonės arba komponento negalima perdirbti.
RCM
RCM
Nurodoma, kad laikomasi taikomų ACMA reguliavimo nuostatų.
TUV
Nurodoma, kad TUV privačių organizacijų techniniai gaminiai atitinka OSHA reikalavimus. „US“ reiškia, kad laikomasi JAV galiojančių reikalavimų, o „C“ reiškia, kad laikomasi Kanadoje galiojančių reikalavimų.
USB port
Universaliosios nuosekliosios magistralės jungties prievadas
Nurodomas universaliosios nuosekliosios magistralės jungties prievadas.
excepted quantity
Išimtinis kiekis
Nurodomas išimtinis siunčiamas kiekis.
limited quantity
Ribotas kiekis
Nurodomas ribotas siunčiamas kiekis.
emits laser radiation
Skleidžia lazerio spinduliuotę
Nurodoma, kad priemonė skleidžia lazerio spinduliuotę. Venkite tiesioginio kontakto.
warning
Įspėjimas
Nurodomi įspėjimai.
Caution
Perspėjimas
Nurodomas perspėjimas.
electric shock hazard
Elektros smūgio pavojus
Nurodomas elektros smūgio pavojus.
ultraviolet light hazard
Ultravioletinių spindulių pavojus
Nurodomas ultravioletinių spindulių pavojus. Venkite tiesioginio kontakto.
direct current
Nuolatinė srovė
Nurodoma nuolatinė srovė.
indoor use only
Naudoti tik vidaus patalpose
Nurodoma, kad galima naudoti tik vidaus patalpose.
Degus
Nurodoma, kad į sudėtį įeinanti (-čios) medžiaga (-os) yra degi (-ios).
magnetic field
Magnetinis laukas
Nurodoma, kad esama magnetinio lauko ir kad jis gali trikdyti implantuoto širdies stimuliatoriaus veikimą.
pinch point
Prispaudimo pavojus
Nurodoma, kad šioje vietoje galite prisispausti rankas ar pirštus.
consult sds
Žr. saugos duomenų lapą
Jei reikia daugiau informacijos, žr. saugos duomenų lapą (SDL).