Simbolu glosārijs

Medicīnisko ierīču simboli

Šajā lapā redzamie simboli tiek izmantoti medicīnisko ierīču marķējumā saskaņā ar ISO 15223, ISO 7000 un citiem piemērojamiem standartiem. Šos simbolus izmanto, lai sniegtu informāciju par drošu un efektīvu medicīnisko ierīču lietošanu. Šos simbolus var izmantot uz medicīniskās ierīces, tās iepakojuma vai saistītajā dokumentācijā.

Simbols Nosaukums/Apraksts
Ražotājs
Norāda medicīniskās ierīces ražotāju, kā noteikts ES direktīvās 90/385/EEK, 93/42/EEK un 98/97/EK.
Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
Līdzās šim simbolam norāda pilnvarotā pārstāvja nosaukumu un adresi Eiropas Kopienā.
Izgatavošanas datums
Norāda datumu, kad medicīniskā ierīce tika izgatavota.
Ražotājvalsts
Norāda valsti, kur medicīniskā ierīce tika izgatavota. Simbolā “CC” ir valsts kods saskaņā ar standartu EN 1041+A1.
Derīguma termiņš
Norāda datumu, pēc kura medicīnisko ierīci nedrīkst izmantot.
Partijas kods
Norāda ražotāja partijas kodu, lai varētu noteikt partiju vai sēriju.
Kataloga numurs
Norāda ražotāja kataloga numuru, lai medicīnisko ierīci varētu identificēt.
Sērijas numurs
Norāda ražotāja sērijas numuru, lai konkrētu medicīnisko ierīci varētu identificēt.
CE marķējums
Norāda, ka medicīniskā ierīce atbilst Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto izstrādājumu veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem. CE marķējums ir atrodams arī uz izstrādājumiem, ko pārdod ārpus EEZ un kas ir ražoti EEZ vai paredzēti pārdošanai EEZ.
Plīstošs, rīkoties uzmanīgi
Norāda, ka medicīniskā ierīce var salūzt vai bojāties, ja ar to rīkojas neuzmanīgi.
Ar šo pusi uz augšu
Norāda pareizu transportēšanas iepakojuma pozīciju vertikālā stāvoklī.
Sargāt no saules gaismas
Norāda medicīnisko ierīci, kas jāsargā no gaismas avotiem.
Glabāt sausumā
Norāda medicīnisko ierīci, kas jāsargā no mitruma.
Temperatūras apakšējais ierobežojums
Norāda temperatūras apakšējo ierobežojumu, kuram medicīnisko ierīci var droši pakļaut.
Temperatūras augšējais ierobežojums
Norāda temperatūras augšējo ierobežojumu, kuram medicīnisko ierīci var droši pakļaut.
Temperatūras ierobežojums
Norāda temperatūras ierobežojumus, kuriem medicīnisko ierīci var droši pakļaut.
humidity limitation
Mitruma ierobežojums
Norāda mitruma diapazonu, kuram medicīnisko ierīci var pakļaut.
atmospheric pressure limitation
Atmosfēras spiediena ierobežojums
Norāda atmosfēras spiediena diapazonu, kuram medicīnisko ierīci var pakļaut.
recyclable
Pārstrādājams
Norāda, ka izstrādājumu var nomainīt.
Nelietot atkārtoti
Norāda medicīnisko ierīci, kas ir paredzēta vienreizējai lietošanai vai lietošanai vienam pacientam vienas procedūras laikā.
Skatīt lietošanas instrukciju
Norāda, ka lietotājam ir jāizlasa lietošanas instrukcija.
Piesardzības informācija
Norāda, ka lietotājam ir jāizlasa lietošanas instrukcija, lai uzzinātu svarīgu piesardzības informāciju, ko dažādu iemeslu dēļ nevar norādīt uz medicīniskās ierīces, piemēram, informāciju par brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem.
contains latex
Satur dabiskā kaučuka lateksu vai norāda šīs vielas klātbūtni
Norāda, ka medicīniskās ierīces vai tās iepakojuma sastāvā ir dabiskā kaučuka vai sausā dabiskā kaučuka latekss.
one-way valve
Vienvirziena vārsts
Norāda medicīnisko ierīci ar vārstu, kas nodrošina plūsmu tikai vienā virzienā.
Medicīniskā ierīce
Norāda, ka ierīce ir medicīniskā ierīce.
Karstas virsmas
Norāda, ka virsmas ir karstas. Nedrīkst pieskarties, ja nav aizsardzības līdzekļu.
use personal protective equipment
Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus
Norāda prasību lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, kad un kur tas ir nepieciešams.
Kodīga ķīmiskā viela
Norāda kodīgas ķīmiskās vielas klātbūtni.
oxidizing chemical present
Oksidējoša ķīmiskā viela
Norāda oksidējošas ķīmiskās vielas klātbūtni.
toxic chemical present
Indīga ķīmiskā viela
Norāda indīgas ķīmiskās vielas klātbūtni.
high voltage hazard
Augstsprieguma apdraudējums
Norāda apdraudējumu, ko rada augstspriegums.
Ieslēgts/Izslēgts
Norāda ieslēgšanu un/vai izslēgšanu.
Maiņstrāva
Norāda maiņstrāvu.
EEIA simbols
Norāda, ka ierīci vai sastāvdaļu nevar pārstrādāt.
RCM
RCM
Norāda atbilstību piemērojamiem ACMA reglamentējošiem pasākumiem.
TUV
Norāda, ka organizācija TUV apstiprināja tehnisko izstrādājumu atbilstību OSHA prasībām. “US” nozīmē atbilstību ASV prasībām, un “C” nozīmē atbilstību Kanādas prasībām.
USB port
Universālās seriālās kopnes savienotāja ports
Norāda universālās seriālās kopnes savienotāja portu.
excepted quantity
Izņēmuma daudzums
Norāda izņēmuma daudzumu nosūtītāja kastē.
limited quantity
Ierobežots daudzums
Norāda ierobežotu daudzumu nosūtītāja kastē.
emits laser radiation
Izstaro lāzera starojumu
Norāda lāzera starojuma izstarošanu. Izvairieties no tiešas iedarbības.
warning
Brīdinājums
Norāda brīdinājumus.
Caution
Piesardzības informācija
Norāda piesardzības informāciju.
electric shock hazard
Elektriskās strāvas trieciena apdraudējums
Norāda apdraudējumu, ko rada elektriskās strāvas trieciens.
ultraviolet light hazard
Ultravioletās gaismas apdraudējums
Norāda apdraudējumu, ko rada ultravioletā gaisma. Izvairieties no tiešas iedarbības.
direct current
Līdzstrāva
Norāda līdzstrāvu.
indoor use only
Lietošanai tikai iekštelpās
Norāda lietošanu tikai iekštelpās.
Uzliesmojošs
Norāda, ka saturs ir uzliesmojošs.
magnetic field
Magnētiskais lauks
Norāda, ka pastāv magnētiskais lauks un tas var traucēt implantētā elektrokardiostimulatora darbību.
pinch point
Iespiešanas punkts
Norāda, ka iekšpusē esošajā zona pastāv risks iespiest rokas vai pirkstus.
consult sds
Skatiet drošības datu lapu
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet drošības datu lapu (SDS).