Verklaring van symbolen

Symbolen voor medische hulpmiddelen

De symbolen op deze pagina worden gebruikt in de etikettering van medische hulpmiddelen in overeenstemming met ISO 15223, ISO 7000 en andere toepasselijke normen. Ze worden gebruikt om informatie over veilig en effectief gebruik van medische hulpmiddelen te verstrekken. Deze symbolen kunnen worden gebruikt op het medische hulpmiddel zelf, op de verpakking of in de bijbehorende documentatie.

Symbool Titel/Beschrijving
Fabrikant
Geeft de fabrikant van het medische hulpmiddel aan, zoals gedefinieerd in EU-richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/97/EG.
Gevolmachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
Dit symbool gaat vergezeld van de naam en het adres van de gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap, naast het symbool.
Productiedatum
Geeft de datum aan waarop het medische hulpmiddel is vervaardigd.
'Gemaakt in'-land
Geeft aan in welk land het medische hulpmiddel is vervaardigd. De "CC" in het symbool is de landcode volgens EN 1041+A1.
Uiterste gebruiksdatum
Geeft de datum aan waarna het medische hulpmiddel niet meer gebruikt mag worden.
Batchcode
Geeft de batchcode van de fabrikant aan, zodat de batch of de partij kan worden geïdentificeerd.
Catalogusnummer
Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
Serienummer
Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
CE-keurmerk
Geeft aan dat een medisch hulpmiddel voldoet aan de normen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht. De CE-markering komt ook voor op producten die buiten de EER worden verkocht en die in de EER zijn vervaardigd of voor verkoop binnen de EER bestemd zijn.
Breekbaar, voorzichtig hanteren
Geeft een medisch hulpmiddel aan dat kan breken of beschadigd kan raken als het niet voorzichtig wordt gehanteerd.
Deze kant boven
Geeft de juiste rechtopstaande positie van de transportverpakking aan.
Buiten bereik van zonlicht houden
Geeft een medisch hulpmiddel aan dat bescherming tegen lichtbronnen vereist.
Droog bewaren
Geeft aan dat een medisch hulpmiddel moet worden beschermd tegen vocht.
Ondergrens temperatuur
Geeft de laagste temperatuur aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.
Bovengrens temperatuur
Geeft de hoogste temperatuur aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.
Temperatuurlimiet
Geeft de limieten aan van de temperatuur waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld.
humidity limitation
Beperking luchtvochtigheid
Geeft het luchtvochtigheidsbereik aan waaraan het medische hulpmiddel kan worden blootgesteld.
atmospheric pressure limitation
Beperking atmosferische druk
Geeft het luchtdrukbereik aan waaraan het medische hulpmiddel kan worden blootgesteld.
recyclable
Recycleerbaar
Geeft aan dat een artikel kan worden vervangen.
Niet hergebruiken
Geeft een medisch hulpmiddel aan dat bedoeld is voor eenmalig gebruik, of voor gebruik bij een enkele patiënt tijdens een enkele procedure.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
Let op
Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor belangrijke informatie, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, die om verschillende redenen niet op het medische hulpmiddel zelf kunnen worden weergegeven.
contains latex
Bevat, of aanwezigheid van, natuurrubberlatex
Duidt op de aanwezigheid van latex van natuurlijk rubber of droog natuurlijk rubber als constructiemateriaal in het medische hulpmiddel of de verpakking van een medisch hulpmiddel.
one-way valve
Eenrichtingsklep
Geeft een medisch hulpmiddel aan met een klep die stroming in slechts één richting toelaat.
Medisch hulpmiddel
Geeft aan dat het hulpmiddel een medisch hulpmiddel is.
Hete oppervlakken
Geeft aan dat er hete oppervlakken zijn. Niet zonder bescherming aanraken.
use personal protective equipment
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Geeft de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aan wanneer en waar nodig.
Bijtende chemische stof aanwezig
Duidt op de aanwezigheid van een bijtende chemische stof.
oxidizing chemical present
Oxiderende chemische stof aanwezig
Duidt op de aanwezigheid van een oxiderende stof.
toxic chemical present
Giftige chemische stof aanwezig
Duidt op de aanwezigheid van een giftige chemische stof.
high voltage hazard
Gevaar van hoogspanning
Geeft gevaar door hoge spanning aan.
Aan/Uit
Geeft aan en/of uit aan.
Wisselstroom
Geeft wisselstroom aan.
AEEA-symbool
Geeft aan dat het hulpmiddel of onderdeel niet kan worden gerecycled.
RCM
RCM
Geeft aan dat de toepasselijke ACMA-regelgeving wordt nageleefd.
TÜV
Geeft aan dat de technische producten van particuliere TÜV-organisaties voldoen aan de eisen van het Amerikaanse agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA). 'US' geeft aan dat aan de Amerikaanse eisen wordt voldaan en 'C' geeft aan dat aan de Canadese eisen wordt voldaan.
USB port
Universele seriële busaansluiting
Geeft de universele seriële busaansluiting aan.
excepted quantity
Beperkte uitgezonderde hoeveelheid
Geeft de beperkte uitgezonderde hoeveelheid in een verzenddoos aan.
limited quantity
Beperkte hoeveelheid
Geeft aan dat er sprake is van een beperkte hoeveelheid in een verzenddoos.
emits laser radiation
Zendt laserstraling uit
Geeft aan dat er laserstraling wordt uitgezonden. Vermijd directe blootstelling.
warning
Waarschuwing
Geeft waarschuwingen aan.
Caution
Let op
Geeft aan dat voorzichtigheid is geboden.
electric shock hazard
Gevaar van elektrische schokken
Geeft aan dat er gevaar van elektrische schokken bestaat.
ultraviolet light hazard
Gevaar van ultraviolet licht.
Geeft aan dat er gevaar van ultraviolet licht bestaat. Vermijd directe blootstelling.
direct current
Gelijkstroom
Geeft gelijkstroom aan.
indoor use only
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
Geeft aan dat het product alleen binnenshuis mag worden gebruikt.
Brandbaar
Geeft aan dat de inhoud brandbaar is.
magnetic field
Magnetisch veld
Geeft aan dat er een magnetisch veld is dat de werking van een geïmplanteerde pacemaker kan verstoren.
pinch point
Knelpunt
Geeft aan dat handen of vingers in het betreffende gebied bekneld kunnen raken.
consult sds
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad
Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.