Słownik symboli

Symbole wyrobów medycznych

Symbole na tej stronie są stosowane w oznakowaniu wyrobów medycznych zgodnie z normami ISO 15223, ISO 7000 i innymi obowiązującymi normami. Służą one do przekazywania informacji o bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu wyrobów medycznych. Symbole te mogą być stosowane na samym wyrobie medycznym, na jego opakowaniu lub w powiązanej dokumentacji.

Symbol Tytuł/Opis
Producent
Wskazuje producenta wyrobu medycznego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywach UE 90/385/EWG, 93/42/EWG i 98/97/WE.
Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
Obok tego symbolu powinny znajdować się nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej.
Data produkcji
Wskazuje datę produkcji wyrobu medycznego.
Wyprodukowano w kraju
Wskazuje kraj produkcji wyrobu medycznego. „CC” w symbolu to kod kraju zgodny z normą EN 1041+A1.
Data ważności
Wskazuje datę, po której nie wolno używać wyrobu medycznego.
Kod partii
Wskazuje nadany przez producenta kod partii, umożliwiający zidentyfikowanie partii lub serii.
Numer katalogowy
Wskazuje nadany przez producenta numer katalogowy, umożliwiający zidentyfikowanie wyrobu medycznego.
Numer seryjny
Wskazuje nadany przez producenta numer seryjny, umożliwiający zidentyfikowanie danego wyrobu medycznego.
Znak CE
Wskazuje, że wyrób medyczny jest zgodny z normami zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dotyczącymi produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Znak CE znajduje się również na produktach sprzedawanych poza EOG, które są wytwarzane w EOG lub przeznaczone do sprzedaży w EOG.
Ostrożnie, produkt delikatny
Wskazuje, że wyrób medyczny może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nim.
Tą stroną w górę
Wskazuje prawidłową pozycję pionową opakowania transportowego wyrobu.
Chronić przed światłem słonecznym
Wskazuje, że wyrób medyczny należy chronić przed źródłami światła.
Chronić przed wilgocią
Wskazuje, że wyrób medyczny należy chronić przed wilgocią.
Dolna granica temperatury
Wskazuje dolną granicę temperatury, na jaką można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
Górna granica temperatury
Wskazuje górną granicę temperatury, na jaką można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
Limit temperatury
Wskazuje zakres temperatury, na jaką można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
humidity limitation
Ograniczenie wilgotności
Wskazuje zakres wilgotności, na której działanie można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
atmospheric pressure limitation
Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego
Wskazuje zakres ciśnienia atmosferycznego, na którego działanie można wystawić wyrób medyczny.
recyclable
Nadaje się do recyklingu
Wskazuje, że dany element można wymienić.
Nie używać ponownie
Wskazuje, że wyrób medyczny jest przeznaczony do jednorazowego użytku lub do użycia u jednego pacjenta podczas jednego zabiegu.
Zapoznać się z instrukcją obsługi
Wskazuje konieczność zapoznania się przez użytkownika z instrukcjami stosowania.
Przestroga
Wskazuje konieczność zapoznania się przez użytkownika z instrukcjami stosowania, w których znajdują się ważne informacje dotyczące środków ostrożności, takie jak ostrzeżenia i przestrogi, których z różnych względów nie można umieścić na samym wyrobie medycznym.
contains latex
Zawiera lateks / obecność naturalnego lateksu
Wskazuje obecność naturalnego lateksu lub suchego lateksu naturalnego jako materiału konstrukcyjnego w wyrobie medycznym lub opakowaniu wyrobu medycznego.
one-way valve
Zawór jednodrogowy
Wskazuje wyrób medyczny z zaworem umożliwiającym przepływ tylko w jednym kierunku.
Wyrób medyczny
Wskazuje, że wyrób jest wyrobem medycznym.
Gorące powierzchnie
Wskazuje obecność gorących powierzchni. Nie dotykać bez odpowiedniej ochrony.
use personal protective equipment
Stosować środki ochrony indywidualnej
Wskazuje konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, gdy jest to konieczne.
Obecność substancji żrących
Wskazuje obecność żrących substancji chemicznych.
oxidizing chemical present
Obecność substancji utleniających
Wskazuje obecność utleniających substancji chemicznych.
toxic chemical present
Obecność substancji toksycznych
Wskazuje obecność toksycznych substancji chemicznych.
high voltage hazard
Zagrożenie wysokim napięciem
Wskazuje zagrożenie związane z wysokim napięciem.
Wł./Wył.
Wskazuje włączanie i/lub wyłączanie.
Prąd przemienny
Wskazuje prąd przemienny.
Symbol WEEE
Wskazuje, że wyrób lub element nie może zostać poddany recyklingowi.
RCM
RCM
Wskazuje zgodność z obowiązującymi umowami regulacyjnymi ACMA.
TUV
Wskazuje zgodność produktów technicznych TUV organizacji prywatnych z wymogami OSHA. Oznaczenie US wskazuje na zgodność z wymogami USA, a C wskazuje na zgodność z wymogami kanadyjskimi.
USB port
Port złącza uniwersalnej magistrali szeregowej
Wskazuje port złącza uniwersalnej magistrali szeregowej.
excepted quantity
Ilość wyłączona
Wskazuje ilość wyłączoną w pudełku nadawcy.
limited quantity
Ograniczona ilość
Wskazuje ograniczoną ilość w pudełku nadawcy.
emits laser radiation
Emituje promieniowanie laserowe
Wskazuje, że wyrób emituje promieniowanie laserowe. Unikać bezpośredniego narażenia na działanie.
warning
Ostrzeżenie
Wskazuje ostrzeżenia.
Caution
Przestroga
Wskazuje przestrogę.
electric shock hazard
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Wskazuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
ultraviolet light hazard
Niebezpieczne światło ultrafioletowe
Wskazuje zagrożenie związane z światłem ultrafioletowym. Unikać bezpośredniego narażenia na działanie.
direct current
Prąd stały
Wskazuje prąd stały.
indoor use only
Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
Wskazuje, że wyrób jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Łatwopalny
Wskazuje, że zawartość jest łatwopalna.
magnetic field
Pole magnetyczne
Wskazuje obecność pola magnetycznego, które może zakłócać działanie wszczepionego stymulatora serca.
pinch point
Miejsce ryzyka zmiażdżenia
Wskazuje, że wewnątrz wyrobu może dojść do zmiażdżenia dłoni lub palców.
consult sds
Zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS).