Slovník použitých symbolov

Symboly zdravotníckych pomôcok

Symboly na tejto stránke sa používajú pri označovaní zdravotníckych pomôcok v súlade s normami ISO 15223, ISO 7000 a ďalšími platnými normami. Používajú sa na sprostredkovanie informácií o bezpečnom a účinnom používaní zdravotníckych pomôcok. Tieto symboly sa môžu používať na samotných zdravotníckych pomôckach, na ich obaloch alebo v sprievodnej dokumentácii.

Symbol Nadpis/Popis
Výrobca
Označuje výrobcu zdravotníckej pomôcky, ako je definovaný v smerniciach EÚ 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/97/ES.
Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve
Okrem symbolu musí byť k tomuto symbolu pripojený aj názov a adresa splnomocneného zástupcu v Európskom spoločenstve.
Dátum výroby
Označuje dátum výroby zdravotníckej pomôcky.
Vyrobené v krajine
Označuje krajinu, v ktorej bola zdravotnícka pomôcka vyrobená. ‚CC‘ v symbole je kód krajiny podľa EN 1041+A1.
Použite do dátumu
Označuje dátum, po ktorom sa zdravotnícka pomôcka nemá používať.
Kód šarže
Označuje kód šarže výrobcu, aby bolo možné identifikovať šaržu alebo dávku.
Katalógové číslo
Označuje katalógové číslo výrobcu, aby bolo možné zdravotnícku pomôcku identifikovať.
Sériové číslo
Označuje výrobné číslo výrobcu, aby bolo možné identifikovať zdravotnícku pomôcku.
Značka CE
Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá spĺňa zdravotné, bezpečnostné a environmentálne normy pre výrobky predávané v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Označenie CE sa nachádza aj na výrobkoch predávaných mimo EHP, ktoré sa vyrábajú alebo sú určené na predaj v EHP.
Krehké, zaobchádzajte opatrne
Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa môže zlomiť alebo poškodiť, ak sa s ňou nebude zaobchádzať opatrne.
Tadiaľto hore
Označuje správnu zvislú polohu prepravného obalu.
Chráňte pred slnečným žiarením
Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá potrebuje ochranu pred svetelnými zdrojmi.
Udržujte suché
Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá musí byť chránená pred vlhkosťou.
Dolná hranica teploty
Označuje dolnú hranicu teploty, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.
Horná hranica teploty
Označuje hornú hranicu teploty, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.
Teplotný limit
Označuje teplotné limity, ktorým môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.
humidity limitation
Obmedzenie vlhkosti
Označuje rozsah vlhkosti, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka vystavená.
atmospheric pressure limitation
Obmedzenie atmosférického tlaku
Označuje rozsah atmosférického tlaku, ktorému môže byť zdravotnícka pomôcka vystavená.
recyclable
Recyklovateľné
Označuje, že možno položku nahradiť.
Nepoužívajte opakovane.
Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená na jedno použitie alebo na použitie pre jedného pacienta počas jedného postupu.
Prečítajte si návod na použitie
Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal pokyny na používanie.
Upozornenie
Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal návod na použitie týkajúci sa dôležitých výstražných informácií, ako sú varovania a bezpečnostné opatrenia, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť predložené na samotnej zdravotníckej pomôcke.
contains latex
Obsahuje latex z prírodného kaučuku
Označuje prítomnosť prírodného kaučuku alebo latexu zo suchého prírodného kaučuku ako stavebného materiálu v zdravotníckej pomôcke alebo na jej obale.
one-way valve
Jednosmerný ventil
Označuje zdravotnícku pomôcku s ventilom, ktorý umožňuje prietok iba v jednom smere.
Zdravotnícka pomôcka
Označuje, že ide o zdravotnícku pomôcku.
Horúce povrchy
Označuje prítomné horúce povrchy. Nedotýkajte sa bez náležitej ochrany rúk.
use personal protective equipment
Používajte osobné ochranné pomôcky
Označuje použitie osobných ochranných prostriedkov v prípade potreby.
Prítomnosť žieravej chemickej látky
Označuje prítomnosť žieravej chemikálie.
oxidizing chemical present
Prítomnosť oxidačnej chemickej látky
Označuje prítomnosť oxidačnej chemikálie.
toxic chemical present
Prítomnosť toxickej chemickej látky
Označuje prítomnosť toxickej chemikálie.
high voltage hazard
Nebezpečenstvo vysokého napätia
Označuje nebezpečenstvo v dôsledku vysokého napätia.
Zapnuté/vypnuté
Indikuje zapnutie alebo vypnutie.
Striedavý prúd
Označuje striedavý prúd.
Symbol WEEE
Označuje, že zariadenie alebo komponent nemožno recyklovať.
RCM
RCM
Označuje súlad s platnými regulačnými dojednaniami ACMA.
TUV
Označuje súlad súkromných organizácií TUV s technickými výrobkami s požiadavkami OSHA. US označuje zhodu s požiadavkami USA a C označuje zhodu s kanadskými požiadavkami.
USB port
Port konektora univerzálnej sériovej zbernice
Označuje port konektora univerzálnej sériovej zbernice.
excepted quantity
Vyňaté množstvo
Označuje vyňaté množstvo v prepravnej škatuli.
limited quantity
Obmedzené množstvo
Označuje obmedzené množstvo v prepravnej škatuli.
emits laser radiation
Vyžaruje laserové žiarenie
Označuje vyžarovanie laserového žiarenia. Vyvarujte sa priamej expozície.
warning
Varovanie
Označuje varovania.
Caution
Upozornenie
Označuje upozornenie.
electric shock hazard
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
Označuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
ultraviolet light hazard
Nebezpečenstvo ultrafialového žiarenia
Označuje nebezpečenstvo ultrafialového žiarenia. Vyvarujte sa priamej expozície.
direct current
Jednosmerný prúd
Označuje jednosmerný prúd.
indoor use only
Iba na použitie v interiéri
Označuje použitie iba v interiéri.
Horľavý
Označuje, že obsah je horľavý.
magnetic field
Magnetické pole
Označuje, že existuje magnetické pole, ktoré môže rušiť funkciu implantovaného kardiostimulátora.
pinch point
Miesto priškrtenia
Označuje, že oblasť vo vnútri môže mať za následok priškrtenie rúk alebo prstov.
consult sds
Nahliadnite do karty bezpečnostných údajov
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov (SDS).