Slovar simbolov

Simboli za medicinske pripomočke

Simboli na tej strani se uporabljajo za označevanje medicinskih pripomočkov v skladu s standardoma ISO 15223 in ISO 7000 ter drugimi veljavnimi standardi. Uporabljajo se za sporočanje informacij o varni in učinkoviti uporabi medicinskih pripomočkov. Simboli so lahko uporabljeni na samem medicinskem pripomočku, njegovi embalaži ali v priloženi dokumentaciji.

Simbol Naslov/Opis
Proizvajalec
Označuje proizvajalca medicinskih pripomočkov, kot je opredeljeno v direktivah EU 90/385/EGS, 93/42/EGS in 98/97/ES.
Pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti
Zraven simbola se nahajata ime in naslov pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti.
Datum proizvodnje
Označuje datum izdelave medicinskega pripomočka.
Izdelano v državi
Označuje državo, v kateri je bil izdelan medicinski pripomoček. »CC« v simbolu je koda države po standardu EN 1041+A1.
Uporabno do
Označuje datum, po katerem medicinski pripomoček ni več primeren za uporabo.
Številka serije
Označuje proizvajalčevo številko serije, na podlagi katere je mogoče zlahka prepoznati serijo ali lot.
Kataloška številka
Označuje proizvajalčevo kataloško številko, da je mogoče medicinski pripomoček zlahka prepoznati.
Serijska številka
Označuje proizvajalčevo serijsko številko, da je mogoče prepoznati določen medicinski pripomoček.
Oznaka CE
Označuje, da je medicinski pripomoček skladen z zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi standardi za izdelke, ki se prodajajo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Oznaka CE se nahaja tudi na izdelkih, ki se prodajajo zunaj EGP in so izdelani v EGP ali so zasnovani za prodajo v EGP.
Krhko, ravnajte previdno
Označuje medicinski pripomoček, ki se lahko zaradi neprevidnega ravnanja zlomi ali poškoduje.
Ta stran navzgor
Označuje pravilen pokončni položaj paketa med prevozom.
Hranite stran od sončne svetlobe!
Označuje medicinski pripomoček, ki ga je treba zavarovati pred viri svetlobe.
Hranite na suhem!
Označuje medicinski pripomoček, ki ga je treba zaščititi pred vlago.
Spodnja omejitev temperature
Označuje spodnjo omejitev temperature, ki ji je lahko medicinski pripomoček varno izpostavljen.
Zgornja omejitev temperature
Označuje zgornjo omejitev temperature, ki ji je lahko medicinski pripomoček varno izpostavljen.
Omejitev temperature
Označuje omejitve temperature, ki ji je lahko medicinski pripomoček varno izpostavljen.
humidity limitation
Omejitev vlage
Označuje razpon vlažnosti, ki ji je medicinski pripomoček lahko varno izpostavljen.
atmospheric pressure limitation
Omejitev atmosferskega tlaka
Označuje razpon atmosferskega tlaka, ki mu je lahko medicinski pripomoček varno izpostavljen.
recyclable
Možnost recikliranja
Označuje, da je mogoče izdelek zamenjati.
Za enkratno uporabo
Označuje medicinski pripomoček, ki je namenjen enkratni uporabi pri enem bolniku med enim samim posegom.
Glejte navodila za uporabo.
Označuje, da mora uporabnik prebrati navodila za uporabo.
Pozor!
Označuje, da mora uporabnik prebrati navodila za uporabo glede pomembnih svarilnih informacij, kot so opozorila in previdnostni ukrepi, ki jih iz različnih razlogov ni mogoče predstaviti na samem medicinskem pripomočku.
contains latex
Vsebuje ali je v pakiranju prisoten naravni lateks
Označuje prisotnost naravnega kavčuka ali suhega naravnega lateksa kot materiala, iz katerega je izdelan medicinski pripomoček ali ovojnina medicinskega pripomočka.
one-way valve
Nepovratni ventil
Označuje medicinski pripomoček z ventilom, ki omogoča samo enosmerni pretok.
Medicinski pripomoček
Označuje, da je naprava medicinski pripomoček.
Vroče površine
Označuje prisotnost vročih površin. Ne dotikajte se jih brez zaščite.
use personal protective equipment
Uporabljajte osebno varovalno opremo!
Označuje uporabo osebne varovalne opreme, ko in kjer je potrebna.
Prisotnost jedke kemikalije
Označuje prisotnost jedke kemikalije.
oxidizing chemical present
Prisotnost oksidativne kemikalije
Označuje prisotnost oksidativne kemikalije.
toxic chemical present
Prisotnost strupene kemikalije
Označuje prisotnost strupene kemikalije.
high voltage hazard
Nevarnost visoke napetosti
Označuje nevarnost zaradi visoke napetosti.
Vklop/izklop
Označuje vklop in/ali izklop.
Izmenični tok
Označuje izmenični tok.
Simbol OEEO
Označuje, da pripomočka ali njegovega dela ni mogoče reciklirati.
RCM
Znak skladnosti RCM
Označuje skladnost z veljavnimi predpisi avstralske agencije za komunikacije in medije (ACMA).
TUV
Označuje skladnost s TUV za tehnične izdelke zasebnih organizacij na podlagi zahtev OSHA. Oznaka US pomeni skladnost z zahtevami za ZDA, oznaka C pa skladnost s kanadskimi zahtevami.
USB port
Univerzalni priključek serijskega vodila
Označuje univerzalni priključek serijskega vodila.
excepted quantity
Izvzeta količina
Označuje izvzeto količino v škatli pošiljatelja.
limited quantity
Omejena količina
Označuje omejeno količino v škatli pošiljatelja.
emits laser radiation
Oddaja lasersko sevanje
Označuje oddajanje laserskega sevanja. Preprečite neposredno izpostavljenost.
warning
Opozorilo!
Označuje opozorilo.
Caution
Pozor!
Označuje potrebo po previdnosti.
electric shock hazard
Nevarnost električnega udara
Označuje nevarnost električnega udara.
ultraviolet light hazard
Nevarnost ultravijolične svetlobe
Označuje nevarnost ultravijolične svetlobe. Preprečite neposredno izpostavljenost.
direct current
Enosmerni tok
Označuje enosmerni tok.
indoor use only
Samo za uporabo v zaprtih prostorih
Označuje, da se izdelek lahko uporablja samo v zaprtih prostorih.
Vnetljivo
Označuje, da je vsebina vnetljiva.
magnetic field
Magnetno polje
Označuje prisotnost magnetnega polja, ki lahko moti delovanje vsajenega srčnega spodbujevalnika.
pinch point
Mesto stiskanja
Označuje, da v notranjosti naprave obstaja nevarnost stiskanja rok ali prstov.
consult sds
Glejte varnostni list
Za več informacij glejte varnostni list (VL).