SYMBOLER

Symboler för medicintekniska produkter

Symbolerna på denna sida används för att märka medicintekniska produkter i enlighet med ISO 15223, ISO 7000 och andra tillämpliga standarder. De används för att förmedla information om säker och effektiv användning av medicintekniska produkter. Dessa symboler kan användas på den medicinska produkten, på dess förpackning eller i tillhörande dokumentation.

Symbol Rubrik/Beskrivning
Tillverkare
Anger tillverkaren av den medicinska produkten, såsom definieras i EU-direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/97/EG.
Auktoriserad EU-representant
Denna symbol ska åtföljas av namnet och adressen på den auktoriserade EU-representanten, bredvid symbolen.
Tillverkningsdatum
Anger det datum då den medicinska enheten tillverkades.
Tillverkningsland
Anger det land där den medicinska enheten tillverkades. ”CC” i symbolen är landskoden enligt EN 1041+A1.
Utgångsdatum
Anger det datum efter vilket den medicinska produkten inte ska användas.
Batchkod
Anger tillverkarens batchkod, så att batchen eller partiet kan identifieras.
Katalognummer
Anger tillverkarens katalognummer, så att den medicinska produkten kan identifieras.
Serienummer
Anger tillverkarens serienummer, så att en specifik medicinteknisk produkt kan identifieras.
CE-märkning
Anger att en medicinteknisk produkt överensstämmer med hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder för produkter som säljs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). CE-märkningen finns också på produkter som säljs utanför EES som är tillverkade i eller utformade för att säljas inom EES.
Ömtålig, hantera försiktigt
Anger en medicinteknisk produkt som kan gå sönder eller skadas om den inte hanteras försiktigt.
Denna sida upp
Anger korrekt, upprättstående position för transportförpackningen.
Förvaras på avstånd från solljus
Anger en medicinteknisk produkt som behöver skydd mot ljuskällor.
Förvaras torrt
Anger en medicinteknisk produkt som behöver skydd mot fukt.
Nedre temperaturgräns
Anger lägsta temperatur som den medicintekniska produkten kan utsättas för säkert.
Övre temperaturgräns
Anger högsta temperatur som den medicintekniska produkten kan utsättas för säkert.
Temperaturgräns
Anger det temperaturområde som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan att skadas.
humidity limitation
Luftfuktighetsgräns
Anger det luftfuktighetsområde som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan att skadas.
atmospheric pressure limitation
Lufttrycksgräns
Anger det lufttrycksområde som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan att skadas.
recyclable
Återvinningsbar
Anger att en artikel kan bytas ut.
Får ej återanvändas
Anger en medicinteknisk produkt som är avsedd för en enda användning eller för användning på en enda patient under en enda procedur.
Se bruksanvisningen
Anger att användaren bör konsultera bruksanvisningen.
Försiktighet
Anger att användaren bör konsultera bruksanvisningen för viktig säkerhetsinformation, såsom varningar och förebyggande åtgärder, som av olika anledningar inte kan visas direkt på den medicintekniska produkten.
contains latex
Innehåller eller förekomst av naturligt gummilatex
Anger förekomst av naturgummi eller torrt naturgummilatex som konstruktionsmaterial i den medicintekniska produkten eller i en medicinteknisk produkts förpackning.
one-way valve
Envägsventil
Anger en medicinteknisk produkt med en ventil som endast medger flöde i en riktning.
Medicinteknisk produkt
Anger att enheten är en medicinteknisk produkt.
Heta ytor
Anger förekomst av heta ytor. Får ej vidröras utan skydd.
use personal protective equipment
Använd personlig skyddsutrustning
Anger att personlig skyddsutrustning ska användas, när och var detta behövs.
Frätande kemikalie närvarande
Anger förekomst av en frätande kemikalie.
oxidizing chemical present
Oxiderande kemikalie närvarande
Anger förekomst av en oxiderande kemikalie.
toxic chemical present
Giftig kemikalie närvarande
Anger förekomst av en giftig kemikalie.
high voltage hazard
Högspänningsfara
Anger fara på grund av högspänning.
På/av
Visar på och/eller av.
Växelström
Anger växelström.
WEEE-symbol
Anger att enheten eller komponenten inte kan återvinnas.
RCM
RCM
Anger överensstämmelse med tillämpliga ACMA-regler.
TÜV
Anger säkerhetsgodkännande av TÜV och att produkten uppfyller OSHA:s krav angående tekniska produkter. US anger att USA:s krav uppfylls och C anger att kanadensiska krav uppfylls.
USB port
Universal Serial Bus-port
Anger förekomst av USB-port.
excepted quantity
Undantagen kvantitet
Anger undantagen mängd i en transportlåda.
limited quantity
Begränsad mängd
Anger begränsad mängd i en transportlåda.
emits laser radiation
Avger laserstrålning
Anger att produkten avger laserstrålning. Undvik direkt exponering.
warning
Varning
Anger varningar.
Caution
Försiktighet
Anger försiktighet.
electric shock hazard
Fara för elstötar
Anger fara för elstötar.
ultraviolet light hazard
Fara för ultraviolett ljus
Anger fara för ultraviolett ljus. Undvik direkt exponering.
direct current
Likström
Anger likström.
indoor use only
Endast för inomhusbruk
Anger att produkten endast är avsedd för inomhusbruk.
Brandfarlig
Anger att innehållet är brandfarligt.
magnetic field
Magnetiskt fält
Anger att det finns ett magnetfält och att detta kan störa funktionen hos en implanterad pacemaker.
pinch point
Nyppunkt
Anger att det kan finnas risk för att området inuti klämmer händer eller fingrar.
consult sds
Läs säkerhetsdatabladet
Läs säkerhetsdatabladet (SDS) för mer information.