Điều khoản và điều kiện

Những tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Trang web này sẽ luôn chứa phiên bản mới nhất. Tài liệu sản phẩm khác nhau tùy theo quốc gia. Chỉ sử dụng tài liệu sản phẩm của quốc gia nơi sản phẩm đó được đăng ký để bán.